Vedtægter for Hovedgård Idrætsforenings Fodboldafdeling

§ 1 Navn

Afdelingens navn er Hovedgård Idrætsforenings Fodboldafdelingen.

§ 2 Formål

Afdelingens formål er at virke for fodboldens fremme i Horsens kommune, samt give børn og unge mulighed for at dyrkefodbold og kammeratlig samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§ 3 Medlemskab i organisationer

Afdelingen kan tilslutte sig overordnede organisationer, landssammenslutninger, specialforbund og lignende.

§ 4 Medlemskab

Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem. Aktive medlemmer indmeldes og udmeldes gennem afdelingen. Passive medlemmer ved såvel hovedbestyrelse som afdelingen.

§ 5 Kontingent

Kontingenterne betales forud. Nedsættelse af kontingentet kan efter ansøgning bevilges i afdelingen, men skal stadfæstes af forretningsudvalget. Ansøgningerne skal fornyes hvert år.

§ 6 Eksklusion af medlemmer

Når et medlem er kommet i kontingentrestance kan vedkommende ekskluderes af afdelingsbestyrelsen med mindst 8dages skriftlig varsel. Det pågældende medlem kan ikke dyrke idræt i andre af foreningens afdelinger, før restanceforholdeter bragt i orden.

§ 7 Afdelingsgeneralforsamling

Afdelingsgeneralforsamlingen er med de indskrænkninger, som nærværende vedtægter foreskriver afdelingens højeste myndighed.

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, dog senest den 15. marts.

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering. Forslag, som ønskes behandlet på afdelingsgeneralforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, både aktive og passive, såfremt de er 16 år eller derover, samt forældre til børn under 16år.

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling skal afholdes når afdelingsbestyrelsen ønsker det eller når mindst 10 % af de aktive afdelingsmedlemmer kræver det.

Den ordinære afdelingsgeneralforsamlings dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

1.    1. Valg af dirigent

2.    2. Afdelingens beretning til godkendelse

3.    3. Fremlæggelse af regnskab

4.    4. Indkomne forslag.

5.    5. Kontingentfastsættelse

6.    6. Valg til afdelingsbestyrelsen

7.    7. Eventuelt

§ 9 Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Valgbar er alle medlemmer over 18 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og sekretær på første møde efter afdelingsgeneralforsamlingen.

Halvdelen af bestyrelsen er på valg med formanden i lige år. Den anden halvdel er på valg med kassereren i ulige år.

Der vælges 1 eller 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

§ 10 Regnskab

Regnskabsåret er det samme som for Hovedgård Idrætsforening. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse og budget. Resultatopgørelsen skal være revideret før den forelægges afdelingsgeneralforsamlingen.

 

Revideret og godkendt på generalforsamlingen november 2005

Trine Ravnsbjerg, sekretær

Henning B. Jeppesen, Formand

Revideret på ekstraordinær generalforsamling, september 2009

Dan Lynge Mikkelsen, Formand

Jette Østergaard Pedersen, sekretær

Revideret (§7 – generalforsamlingens tidspunkt ændret) og godkendt på generalforsamling, november 2016

Allan Falk, Formand

Jeanett Lund Krog, Sekretær

Revideret - § 7 og § 9 (ændring af antal af bestyrelsesmedlemmer, aldersgrænse og at man ikke vælges til en bestemt post på generalforsamling, men i stedet konstituerer sig efterfølgende) Marts 2019

Trine Mikkelsen, formand

Sarah Nielsen, sekretær